2009, ഒക്‌ടോബർ 5, തിങ്കളാഴ്‌ച

ആദ്യാക്ഷരം ..


നാരായത്തുമ്പാല്‍
നാവില്‍ കുറിച്ചച്ഛന്‍
ആദ്യാക്ഷരം ..
ഹരിശ്രീ ഗണപതെയെ നമ:

നോവിക്കല്ലൊരു
കുഞ്ഞുറുംപിനെപ്പോലും
കരുണയുണ്ടാവണം നെഞ്ഞില്‍
എളിമയുണ്ടാകണം വാക്കില്‍
വാക്കില്‍..മാതാ പിതാ ഗുരു ദൈവം
ഒര്മയുണ്ടാകണം..
സഹജീവിതന്‍ ദുഖം
സ്വന്തമായ്‌ കരുതേണം..

പുലരിത്തുടുപ്പിന്റെ ശോണിമ പോല്‍
ആളിപ്പടരണം വിശ്വമാകെ...
രണാങ്ങണങ്ങളില്‍ കത്തി ജ്വലിക്കണം
അന്ധകാരത്തിന്‍ അന്ധകനായ്‌

അക്ഷരം കനലായ്‌
പുസ്തകത്താളില്‍ ജ്വലിക്കെ..
മനസ്സിന്നകക്കാംപില്‍
ഉണരുന്നൊരെ മന്ത്രം ..

പുതിയൊരു പുലരിക്കായ്‌
ധീരമായ്‌ പൊരുതണം
പൊട്ടിച്ചെറിയണം കൈചങ്ങല
മാറ്റണം ചട്ടങ്ങളെ ..


ഗോപി വെട്ടിക്കാട്ട്