2010, മാർച്ച് 10, ബുധനാഴ്‌ച

"ശ്രുതിലയം" കവിതകള്..പുസ്തക പ്രകാശനം"ശ്രുതിലയം" കവിതകള് ....പുസ്തക പ്രകാശനം .....
മാര്‍ച് 14 ണ് രാവിലെ 10 മണിക്ക് നടത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു
ബഹുമാന്യനായ തൊഴില്‍ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രി :പി കെ ഗുരുദാസന്‍ ആണ് പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നത്
ശ്രീ കാട്ടക്കട മുരുകന്‍, ശ്രീ ഡി വിനയചന്ദ്രന്‍, ശ്രീ ഗിരീഷ്‌ പുലിയൂര്‍, ശ്രീ എഴാച്ചേരി രാമചന്ദ്രന്‍ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യവും അനുഗ്രഹവും ഉണ്ടാകും....
താങ്കളുടെ സാന്നിധ്യം ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു..

ഭുഗോളത്തിന്റെ പലയിടത്തില് നിന്നും കൂട്ടം കൂടിയ ,അക്ഷരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ "ശ്രുതിലയം "ഓര്ക്കുട്ട് കൂട്ടായ്മ യുടെ കുത്തിക്കുറിപ്പുകള് ..
മുഖ്യ ധാരാ എഴുത്തുകാരല്ലെങ്കിലും അക്ഷരങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിന്റെ മുഖ്യ ധാരയില് നട വെളിച്ചം വീഴ്ത്തുന്നതെന്ന തിരിച്ചറിവുള്ള കുറച്ചു പേരുടെ കൂട്ടായ്മയില് നിന്നും സാക്ഷാല്ക്കരിക്കപ്പെട്ട "ശ്രുതിലയം" ആദ്യമായി പുറത്തിറക്കുന്ന കവിതാ സമാഹാരം...
"ശ്രുതിലയം കവിതകള് "
http://www.orkut.com/Main#Community?cmm=95521351

"ശ്രുതിലയം"
ഗോപി വെട്ടിക്കാട്ട്....